سرویس میزبانی وب ابری

اقتصادی پلن اول

فضا 100MB حافظه SSD
پهناباند 4GB ماهانه
تعداد دامنه اضافه 0
تعداد مجاز دیتابیس 2
محدودیت پردازش 480Mhz
محدودیت حافظه رم 512MB
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

اقتصادی پلن دوم

فضا 200MB حافظه SSD
پهناباند 6GB ماهانه
تعداد دامنه اضافه 0
محدودیت پردازش 720Mhz
محدودیت حافظه رم 640MB
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

اقتصادی پلن سوم

فضا 500MB حافظه SSD
پهناباند 14GB ماهانه
تعداد دامنه اضافه 1
محدودیت پردازش 960Mhz
محدودیت حافظه رم 800MB
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

اقتصادی پلن چهارم

فضا 1000MB حافظه SSD
پهناباند 18GB ماهانه
تعداد دامنه اضافه 2
محدودیت پردازش 1.2Ghz
محدودیت حافظه رم 1GB
سایر امکانات نامحدود ( استفاده منصفانه )

حرفه ای پلن اول

10GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

حرفه ای پلن دوم

15GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

حرفه ای پلن سوم

20GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

حرفه ای پلن چهارم

25GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن اول

5GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن دوم

10GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن سوم

15GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

پربازدید پلن چهارم

20GB SSD
Unlimited Bandwidth
Unlimited Domain
Unlimited DataBase

Powered by WHMCompleteSolution