میزبانی وب لینوکس پربازدید

هاست پربازدید 1

فضای میزبانی نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
رم اختصاص داده شده 6500 مگابایت
cpu اختصاص داده شده 6000 مگاهرتز
اتصالات همزمان 85

هاست پربازدید 2

فضای میزبانی نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
رم اختصاص داده شده 9000 مگابایت
cpu اختصاص داده شده 7500 مگاهرتز
اتصالات همزمان 120

هاست پربازدید 3

فضای میزبانی نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
رم اختصاص داده شده 12000 مگابایت
cpu اختصاص داده شده 9500 مگاهرتز
اتصالات همزمان 170

هاست پربازدید 4

فضای میزبانی نامحدود
ترافیک ماهانه نامحدود
رم اختصاص داده شده 15000 مگابایت
cpu اختصاص داده شده 12000 مگاهرتز
اتصالات همزمان 200