سلام خدمت شما کاربر گرامی.


به منظور فعال سازی Gzip بر روی سرویس مطابق دستور زیر عمل کنید، وارد Cpanel بشوید گزینه Optimize Website سپس Disabled بزنید و update کنید. اکنون با ورود به File maneger و ویرایش فایل .htaccess میتوانید Gzip فعال کنید و از حداکثر سرعت لذت ببرید.# Modify Headers
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive ON
# Cache files
<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf|mp3|mp4)$">
Header set Cache-Control "public"
ExpiresDefault "access plus 2 months"
Header unset Last-Modified
</FilesMatch>
# Cache JavaScript & CSS
<FilesMatch "\.(js|css)$">
Header set Cache-Control "public"
ExpiresDefault "access plus 2 months"
Header unset Last-Modified
</FilesMatch>
</IfModule>
# Compress JavaScript & CSS
<IfModule mod_deflate.c>
<FilesMatch "\.(js|css|php)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>
</IfModule>
 


Saturday, August 16, 2014

« برگشت