بعد از اطلاع از ارسال اسپم یکی از کاربرها که موجب بن شدن ای پی سرور در چند سرویس دهنده شد سریعا پیگیر ماجرا شدیم و بعد از 72 ساعت مشکل رفع کردیم از این به بعد ارسال ایمیل های کاربرها بر روی ساعتی 150 عدد تنظیم شده و در صورت ارسال بیشتر به طور خودکار تقسیم و با فاصله زمانی ارسال می شود

Friday, February 15, 2013

« برگشت