پس از موفقیت 4 ماه اخیر سرور 4 از دیتاسنتر redstation کشور انگلیس خریداری شده

Quad Core 3.40Ghz (E3-1240v2); 2 x 120GB SSD; 32GB RAM; 1Gbps

سرور کلود شده می باشد و بزودی آماده به ارائه سرویس می شود

Monday, March 25, 2013

« برگشت