پردازنده سرور nl2 با موفقیت به  Dual Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 ارتقا داده شد.

با تشکر
واحد فنی ای وب هاست


Tuesday, March 11, 2014

« برگشت